"Mały Asyż" i przyjaciele we Włoszech

Rodzinna pielgrzymka zespołu "Mały Asyż" trwała od 20 do 29 sierpnia 2018 r. Program wyjazdu przewidywał odwiedzenie takich miejscowości, jak Padwa, Rzym, Asyż oraz San Marino.

Nasz autokar ruszył spod kościoła św. Karola Borome­usza w poniedziałek 20 sierpnia - punkt 6.00 rano - pod opieką duszpasterską naszego o. Mariana Michasiów oraz ks. Rafała Hołubowicza z Kurii Metropolitalnej i trzech sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrz­ności Bożej z podwrocławskiej Św. Katarzyny. Trasa przejazdu przebiegała przez Czechy, Austrię, a pierwszy nocleg mieliśmy zaplanowany w centrum włoskiej Padwy.W tym dniu uczestniczyliśmy w niezwykłej Eucharystii na łonie natury w Austrii, na terenie przydrożnego parkingu, gdzie za ołtarz posłużył nam sporej wielkości głaz.

21 sierpnia w Padwie zwiedziliśmy romańsko - gotyc­ką bazylikę Św. Antoniego. Pierwszy ołtarz ku naszemu zaskoczeniu, poświęcony został polskiemu Świętemu- o. Maksymilianowi Kolbe. W kaplicy Św. Antonie­go wznosi się ołtarz - grobowiec tego Świętego. W ka­plicy relikwii, w drogocennym relikwiarzu umieszczone są szczątki św. Antoniego. Po bazylice oprowadził nas br. Bazyli pochodzący z Rumunii, który świetnie włada naszą ojczystą mową. Po wspólnotowej Mszy Św. i wol­nym czasie na osobistą modlitwę wyruszyliśmy w drogę do Wiecznego Miasta.

W trzecim dniu pielgrzymki uczestniczyliśmy w audien­cji generalnej z Papieżem Franciszkiem w auli Pawła VI, po czym wszyscy wzięliśmy udział we Mszy Świętej, od­prawionej przez naszych Duszpasterzy w pięknym, baro­kowym kościele Świętego Ducha, znajdującym się w bez­pośrednim sąsiedztwie Placu Świętego Piotra. Następnie był czas na zwiedzanie drugiego co do wielkości kościoła na świecie – Bazyliki Św. Piotra, która stoi na miejscu po­chówku Św. Piotra – jego grób znajduje się pod głównym ołtarzem. Świątynia jest nekropolią papieży, spoczywają tu m.in.: Grzegorz Wielki, Pius X, Jan XXIII i szczegól­nie bliski naszym sercom św. Jan Paweł II, przy którego grobie (znajdującym się w Kaplicy Św. Sebastiana) każdy z nas miał niepowtarzalną okazję do chwili osobistej za­dumy i modlitwy.

Przez następne dwa dni w Rzymie zwiedziliśmy Ba­zylikę Św. Jana na Lateranie, dawną siedzibę Papiestwa, katedrę Biskupa Rzymu, Matkę i Głowę Wszystkich Kościołów Miasta i Świata. To właśnie tu, wiosną 1209 roku przybył św. Franciszek wraz ze swoimi najbliższymi współbraćmi, aby najpierw prosić i ostatecznie otrzymać z rąk ówczesnego papieża Innocentego III, pisemnie za­twierdzoną regułę Zakonu Franciszkanów. Obok Bazyliki Św. Jana znajdują się Święte Schody. Jak mówi tradycja, są to schody przywiezione w 326 r. z Jerozolimy do Rzy­mu z pałacu Poncjusza Piłata, przez św. Helenę – matkę cesarza Konstantyna I. Te same, po których Jezus Chry­stus był prowadzony na sąd do Piłata. Jest to kamienna konstrukcja, składająca się z 28 stopni, po których wolno wchodzić tylko na kolanach.

Następnie ulicami Rzymu doszliśmy do Koloseum. Oglądaliśmy Forum Romanum, Kapitol z pomnikiem Marka Aureliusza, Ołtarz Ojczyzny, a wcześniej uczestni­czyliśmy we Mszy Św. w polskim kościele p.w. św. Stani­sława Biskupa i Męczennika, który mieści się bezpośred­nim sąsiedztwie słynnego Placu Weneckiego.

Odwiedziliśmy także starożytny Panteon (miejsce po­święcone wszystkim rzymskim bóstwom), a od VII w. miejsce użytkowane prawie w niezmienionej formie jako kościół katolicki p.w. Najświętszej Marii Panny od Męczenników.

W kolejnym dniu naszej pielgrzymkowej wędrówki w Wiecznym Mieście nawiedziliśmy trzecią z Papieskich bazylik - Bazylikę Św. Pawła za Murami. Przepiękną, ogromną budowlę, której początek budowy datuje się na przełom IV-V wieku. Zbudowano ją w miejscu, gdzie wcześniej św. Lucyna Rzymska pochowała ciało Św. Pawła, (on sam został ścięty około 3 km od tego miejsca - zgodnie z legendą, jego głowa trzykrotnie odbiła się od ziemi, z której wytrysnęły trzy źródła wody).

Podziwialiśmy również piękną fontannę di Trevi, Plac Hiszpański z fontanną w formie statku i z równie słynny­mi schodami, nad którymi góruje Kościół Świętej Trójcy. Zobaczyliśmy też fontannę Czterech Rzek i fontannę Nep­tuna na Piazza Navona, gdzie wznosi się monumentalny kościół Św. Agnieszki.

Szóstego dnia naszej wędrówki dotarliśmy do Asyżu. Najpierw odwiedziliśmy Bazylikę Matki Bożej Aniel­skiej - kolebkę Zakonu Franciszkańskiego. Imponująca świątynia, która powstała dla ochrony pierwszego miejsca związanego z działalnością Św. Franciszka, który swoje zadanie „odnowy domu bożego” potraktował w sposób dosłowny i rozpoczął odbudowę zniszczonego małego jednonawowego kościółka, który został nazwany Porcjun­kulą (Cząsteczką).

Za Porcjunkulą, po prawej stronie, we wnętrzu bazyliki pozostawiono jeden z kilku domków zbudowanych przez franciszkanów wokół ich pierwszej świątyni. Jest to Kapli­ca śmierci Św. Franciszka – Transitus (Przejście). Następ­nie nawiedziliśmy Bazylikę Św. Franciszka, która została zbudowana na Górze Piekielnej (nazwa szczytu związana jest z wykonywanymi ówcześnie na nim wyrokami śmier­ci), podarowanej zakonowi przez jednego zamożnych mieszkańców Asyżu. Reguła zakonu nie pozwala na po­siadanie dóbr, zatem teren ten od 1228 r. stanowi własność Watykanu. Dzień po kanonizacji Św. Franciszka, 17 lipca 1228 r., papież Grzegorz IX poświęcił miejsce budowyi zmienił nazwę na Wzgórze Rajskie. W kościele dolnym bazyliki znajduje się ciało Biedaczyny z Asyżu, które zo­stało pochowane w krypcie pod głównym ołtarzem. Na­tomiast w części górnej bazyliki znajdują się liczne freski autorstwa m.in. Giotta, które obrazują najważniejsze sce­ny z życia Św. Franciszka, o których opowiadał w bardzo ciekawy sposób o. Marian. Następnie uczestniczyliśmy wspólnie we Mszy Świętej koncelebrowanej przez naszych Duszpasterzy, która odbyła się w jednej z kaplic na terenie Klasztoru Franciszkanów. Kolejnym miejscem, które uda­ło nam się odwiedzić w Asyżu, była gotycka Bazylika Św. Klary, w której znajduje się grób i liczne relikwie Świę­tej – współzałożycielki Zakonu Klarysek, duchowej córki Św. Franciszka oraz autentyczny Krzyż z San Damiano.

W późnych godzinach popołudniowych wyruszyliśmy w kierunku Riwiery Adriatyckiej, do malowniczej miej­scowości Gatteo a Mare na krótki, dwudniowy wypo­czynek, aby zregenerować siły nad morzem po trudach intensywnego, tygodniowego pielgrzymowania. Pomimo błogiego lenistwa - nie zapomnieliśmy o niedzielnej Eu­charystii, którą współkoncelebrował o. Marian i ks. Rafał, który wygłosił do nas Słowo Boże. We Mszy Św., która została odprawiona w naszym ojczystym języku, uczest­niczyli również licznie mieszkańcy i turyści przybyli do tego włoskiego kurortu na letni wypoczynek. Ogromną satysfakcję sprawił nam fakt, gdy od wychodzących z ko­ścioła po zakończeniu Mszy Św. Włochów słyszeliśmy melodyjne, włoskie „Bella Messa” (piękna Msza) wypo­wiadane przez Nich ze szczerym uśmiechem na twarzy.

Kończącym etapem naszej pielgrzymki była wycieczka do San Marino, jednego z najmniejszych państw świata i jednego z dwóch obok Watykanu, państwa - miasta na terytorium Włoch. Można było tam zobaczyć m.in. Piaz­za Della Liberta - to średniej wielkości plac, przy którym stoi gmach Palazzo Publico - siedziba jednoizbowego par­lamentu San Marino. Kawałek wyżej, około 200 metrów znajduje się bazylika, w której wnętrzach spoczywają re­likwie założyciela San Marino – Św. Marinusa. Następ­nie udaliśmy się w ponad 17-godziną podróż powrotną do Wrocławia.

W środę 29 sierpnia w godzinach rannych szczęśliwie dotarliśmy do „Nieba” na Kruczej.

W tym miejscu chcielibyśmy wyrazić szczególne po­dziękowania Proboszczowi o. Markowi Augustynowi, który był pomysłodawcą i jednym z współorganizatorów pielgrzymki, a który z przyczyn od niego niezależnych, nie mógł w niej uczestniczyć.

Magdalena Środecka

Więcej zdjęć można znaleźć w GALERII.