Modernizacja energetyczna kościoła

logo-projektow-2.png

Projekt pt. „Modernizacja energetyczna budynku Kościoła Rzymsko – Katolickiej Parafii P.W. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu” jest realizowany w ramach Działania 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, Podziałanie 3.3.2 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym – konkursy dla beneficjentów realizujących przedsięwzięcia na terenie ZIT WrOF, Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dolnośląskiego na lata 2014-20.

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Kościoła Rzymsko – Katolickiej Parafii P.W. Św. Karola Boromeusza we Wrocławiu.

 

Cele szczegółowe:

1. Modernizacja systemu ogrzewania poprzez podłączenie do sieci ciepłowniczej.

2. Modernizacja systemu wentylacji poprzez zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną.

3. Prace modernizacyjne dotyczące stropu wpływające na zwiększenie efektywności energetycznej budynku Kościoła Rzymsko – Katolickiej Parafii P.W. Św. Karola Boromeusza.

 


Planowane efekty:

Wskaźniki produktu:

Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji: 1311 m2

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 1 szt

Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1 szt.


Wskaźniki rezultatu:

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych: 448730.55 kWh/rok

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej: 1223.4 GJ/rok

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 113.2 tony równoważnika CO2


Wartość Projektu: 1 180 076,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 003 064,61zł

Okres realizacji projektu: 21.03.2016 – 30.06.2019.